Get your own Poll!
U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG - U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog

U ime Allaha,Milostivog,Samilosnog

Dobrodošli na moj blog

20.07.2007.

U IME ALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG

ALLAHOVA LIJEPA IMENA:

ER-RAHMAN - Blagi

ER-RAHIM - Milostivi

EL-MELIK - Vladar

EL-KUDDUS - Sveti

ES-SELAM - Od mana čisti

EL-MU´MIN - Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost

EL-MUHEJMIN - Koji sve  pazi i prati

EL-AZIZ - Snažni

EL-DŽBBAR - Silni

EL-MUTEKEBBIR - Uzvišeni

EL-HALIK - Tvorac

EL-BARI´ - Koji divno stvara

EL-MUSAVVIR - Koji likove daje

EL-GAFFAR - Koji mnogo prašta

EL-KAHHAR - Koji savladava

EL-VEHHAB - Koji monogo poklanja

ER-REZZAK - Koji obilnu nafaku daje

EL-FETTAH - Koji rješava i otvara

EL-ALIM - Koji zna

EL-KABID - Koji steže

EL-BASIT - Koji pruža

EL-HAFID - Koji spušta

ER-RAFI´ - Koji diže

EL-MUIZZ - Koji uzdiže

EL-MUZILL - Koji ponižava

ES-SEMI´ - Koji čuje

EL-BASIR - Koji vidi

EL-HAKEM - Sudac

EL-ADL - Pravedni

EL-LATIF - Dobri

EL-HABIR - O svemu obaviješteni

EL-HALIM - Blagi

EL-AZIM - Veliki

EL-GAFUR - Koji prašta

EŠ-ŠEKUR - Koji je zahvalan

EL-ALIJJ - Visoki

EL-KEBIR - Veliki

EL-HAFIZ - Koji čuva

EL-MUKIT - Koji pazi i izdržava

EL-HASIB - Koji obračun vodi

EL-DŽELIL - Veličanstveni

EL-KERIM - Plemeniti

ER-REKIB - Koji pazi na svaku kretnju

EL-MUDŽIB - Koji molbe prima

EL-VASI´ - Koji milošću i znanjem sve zauzima

EL-HAKIM - Mudri

EL-VEDUD - Koji voli

EL-MEDŽID - Slavljeni

EL-BAIS - Koji proživljuje

EŠ-ŠEHID - Koji je o svemu svjedok

EL-HAKK - Vrhovna istina

EL-VEKIL - Koji se stara i brine

EL-KAVIJJ - Jaki

EL-METIN - Čvrsti

EL-VELIJJ - Zaštitnik

EL-HAMID - Hvaljeni

EL-MUHSI - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

EL-MUBDI´ - Koji iz početka stvara

EL-MUID - Koji poslije smrti u život povraća

EL-MUHJI - Koji život daje

EL-MUMIT - Koji smrt daje

EL-HAJJ - Živi

EL-KAJJUM - Koji sve obdržava

EL-VADŽID - Imućni

EL-MADŽID - Slavni

EL-VAHID - Jedini

ES-SAMED - Na kog se svak obraća

EL-KADIR - Moćni

EL-MUKTEDIR - Koji sve može

EL-MUKADDIM - Koji unapređuje

EL-MUEHHIR - koji zapostavlja

EL-EVVEL - Prvi

EL-AHIR - Posljednji

EZ-ZAHIR - Jasni

EL-BATIN - Skriveni

EL-VALI - Koji upravlja

EL-MUTEALI - Preuzvišeni

EL-BERR - Dobročinitelj

ET-TEVVAB - Koji pokajanje mnogo prima

EL-MUNTEKIM - Osvetnik

EL-AFUVV - Koji prašta

ER-REUF - Samilosni

MALIKUL-MULK - Vlasnik svake vlasti i carstva

ZUL-DŽELALI VEL-IKRAMI - Kome pripada veličanstvo i čast

EL-MUKSIT - Koji pravdu dijeli

EL-DŽAMI´ - Koji sakuplja

EL-GANIJJ - Bogati

EL-MUGNI - Koji bogatstvo daje

EL-MANI´ - Koji ga lišava i otklanja

ED-DARR - Koji stvara štetu

EN-NAFI´ - Koji stvara korist

EN-NUR - Svjetlo

EL-HADI - Koji upućuje na pravi put

EL-BEDI´ - Besprimjerni Tvorac iz ništa

EL-BAKI - Vječni

EL-VARIS - Nasljednik

ER-REŠID - Koji upućuje na potrebe i korist

ES-SABUR - Strplivi, koji ne žuri s kaznom

 

ALLAH, dž.š., kaže:»ALLAH ima najljepša imena i vi GA zovite njima, a klonite se onih koji iskreću NJEGOVA imena – kako budu radili, onako će biti kažnjeni!»

 ( Kur'an, sura Al-A'raf, 180)